gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/ikona_pdf_1

         LICEUM

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy oraz przedmiot dodatkowy 
w zależności od kierunku kształcenia:

 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  PRZYZNAWANIA  PUNKTÓW

 

 Wymagane dokumenty:

  • podanie;
  • dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia, adresem zamieszkania);
  • oryginały lub kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
  • w przypadku kandydatów ze schorzeniami opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej. 
gallery/ikona_pdf_1

Kierunki kształcenia

Przedmiot 
dodatkowo punktowany

Proponowane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym * 

biologia / j. obcy

geografia / j. obcy

matematyka / j. obcy

geografia / j. obcy

biologia / j. obcy

biologia / j. obcy

* dwa wybrane dla każdego kierunku kształcenia

gallery/ikona_word

Szkoła Branżowa

biologia

WoS

j. obcy

brak

biologia

geografia

matematyka

geografia

biologia

biologia

WoS

biologia

biologia

biologia

geografia